TPM Corporate Finance

Geheimhoudingsverklaring


In aanmerking nemende dat:

Kandidaat interesse heeft getoond in het verkrijgen van informatie over de onderneming met het oog op een eventuele gehele of gedeeltelijke overname van of deelname in bedrijven welke via TPM Corporate Finance worden aangeboden.

In verband hiermede zullen aan Kandidaat zekere vertrouwelijke documenten en gegevens (hierna “de gegevens”) ter beschikking gesteld worden. Omtrent de inhoud van deze documenten en gegevens wordt absolute geheimhouding verwacht, in die zin dat Kandidaat zich tot geheimhouding verplicht.

 

Hieromtrent verklaart Kandidaat het volgende :

 Kandidaat aanvaardt dat de gegevens vertrouwelijk zijn en verbindt zich in deze te allen tijde als vertrouwelijk te behandelen, alles in de meest ruime zin des woords.

  1. Kandidaat zal de gegevens noch zelf gebruiken noch toestaan dat zij gebruikt worden door enige van haar groepsmaatschappijen, werknemers of adviseurs voor enig ander doel dan het doen van een intern onderzoek met het oog op een eventuele gehele of gedeeltelijke overname van of deelname in via TPM Corporate Finance aangeboden bedrijven.
  2. Kandidaat zal de gegevens zonder schriftelijke toestemming van TPM Corporate Finance niet bekend maken en voorkomen dat enige van haar groepsmaatschappijen dan wel de werknemers of adviseurs daarvan dit doen.
  3. Kandidaat zal zonder schriftelijke toestemming van TPM Corporate Finance niet bekend maken dat de gegevens aan Kandidaat verschaft zijn en voorkomen dat enige van haar groepsmaatschappijen dan wel de werknemers of adviseurs daarvan dit doen.
  4. Op eerste verzoek van TPM Corporate Finance zal Kandidaat terstond alle gegevens, daarop gebaseerde aantekeningen en kopieën daarvan aan TPM Corporate Finance overhandigen en vervolgens schriftelijk aan de vennootschap bevestigen dat Kandidaat, haar groepsmaatschappijen en haar werknemers en haar adviseurs geen zodanige gegevens daaronder begrepen gegevens in computerbestanden, hebben bewaard.
  5. Kandidaat zal alle nodige maatregelen treffen teneinde nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsverklaring te verzekeren en niet toegestane bekendmaking van de gegevens aan derden of gebruik ervan door enige derden tegen te gaan.
  6. Bij schending van de geheimhoudingsplicht als omschreven in de artikelen 1 t/m 6 is Kandidaat aan TPM Corporate Finance per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro). Een en ander onverminderd het recht van TPM Corporate Finance vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade.

Door ondertekening voor akkoord verklaart Kandidaat het bovenstaande gelezen en begrepen te hebben, en verklaart zich akkoord met de inhoud.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Geheimhoudingsverklaring
lock iconUnique Document ID: ad37e0604ca4b8a5db11e0662a550090fbf820b7
Timestamp Audit
February 16, 2023 3:49 pm CESTGeheimhoudingsverklaring Uploaded by TPM Corporate Finance - info@tpm-cf.nl IP 2a02:a210:a741:3180:d68:d092:ddcb:175a