Waardebepalingen

Een waardebepaling maakt nagenoeg altijd onderdeel uit van een verkoop- of koopproces en is dan ondersteunend bij de onderhandelingen over de verkoop- of koopprijs. Hierdoor is het mogelijk om

een inhoudelijke discussie te voeren over de waarde van een onderneming en te ontdekken waardoor eventuele verschillen van inzicht worden veroorzaakt. Ook hier geldt: hoe beter u zich heeft voorbereid des te groter de kans is op een geslaagde uitkomst. Ook worden waardebepalingen uitgevoerd in het kader van het uitkopen van één of meer medeaandeelhouders, een (dreigend) geschil tussen aandeelhouders of voor de Belastingdienst ter onderbouwing dat een voorgenomen transactie op zakelijke gronden plaats zal vinden.

Bij TPM Corporate Finance baseren we ons bij voorkeur niet op één waarderingsmethode, maar zullen we de uitkomsten van de meest gebruikte waarderingsmethode (Discounted Cash Flow) indien mogelijk toetsen aan de hand van uitkomsten van andere methoden. Elke onderneming is uniek en resultaten uit het verleden zijn in het algemeen minder interessant dan de verwachtingen voor de toekomst. Na onze financiële analyses heeft u meer inzicht in de belangrijkste waarde bepalende factoren van uw onderneming.

Neem contact op met een van onze specialisten voor meer informatie over wat TPM Corporate Finance kan betekenen in uw specifieke situatie.

We bieden in veel verschillende situaties advies op maat

Neem gerust contact op als we iets voor u kunnen betekenen